ประกันภัย,ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันชั้น1,บ.ประกัน,ตัวแทนประกัน,ประกันรถ,บริษัทประกัน,ประกันภัยรถ,ประกันเดินทาง

ประกันชั้น1

 

ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถ,ประกันภัยรถ

ประกันภัย

เทสโก้ โบรคเกอร์
ไทย อังกฤษ

ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถ,ประกันภัยรถ

  เทสโก้ โบรคเกอร์ ประกันภัย >> ประเภทประกันภัย >> ประกันภัยสะดวกซื้อ >> พ.ร.บ. รถกระบะส่วนบุคคล  

ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถ,ประกันภัยรถ

ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถ,ประกันภัยรถ

ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถ,ประกันภัยรถ

  > ประกันภัยโรคมะเร็ง
  > พ.ร.บ. รถยนต์ส่วนบุคคล
  > พ.ร.บ. รถกระบะส่วนบุคคล
พ.ร.บ. รถกระบะส่วนบุคคล
 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามพ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถยนต์
เริ่มคุ้มครองนับจากวันที่ชำระเงินและมีการโทรแจ้งประกันกับบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด.(มหาชน)แล้วเท่านั้น
 
ความคุ้มครอง  จำนวนเงินเอาประกันภัย
  (1) สำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย   50,000   บาท  ต่อคนหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  (2) สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร  

  200,000   บาท  ต่อคนหรือตามที่กฎหมายกำหนด

  (3) สำหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะ
       คนไข้ใน
  200 บาท ต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน
   
ทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ (1) (2) (3) รวมกันไม่เกิน  204,000  บาท ต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกิน  5,000,000  บาท สำหรับรถที่มีที่นั่ง
ไม่เกินเจ็ดคน หรือรถบรรทุกผู้โดยสาร รวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกินเจ็ดคน และไม่เกิน 10,000,000 บาท สำหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือ รถบรรทุก
ผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกินเจ็ดคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 
ค่าเสียหายเบื้องต้น  วงเงินคุ้มครอง
  * ความเสียหายต่อร่างกาย   ไม่เกิน  15,000  บาท (ต่อคนหรือตามที่กฎหมายกำหนด)  
  * ความเสียหายต่อชีวิต   

  ไม่เกิน  35,000  บาท    (ต่อคนหรือตามที่กฎหมายกำหนด)  

   
   
 
      วิธีการซื้อประกันภัยสะดวกซื้อ
 
ท่านสามารถเลือกซื้อประกันภัยสะดวกซื้อได้จากชั้นวางของในห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ
ชำระเงินที่จุดแคชเชียร์เหมือนกับสินค้าทั่วไปในห้างเทสโก้ โลตัส
เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว โปรดเก็บใบเสร็จเพื่อใช้ในการลงทะเบียน
 
    ขั้นตอนง่ายๆในการลงทะเบียน
 
เตรียมใบเสร็จที่ซื้อประกันสะดวกซื้อจากเทสโก้ โลตัส ซึ่งระบุเลขที่อ้างอิงเพื่อใช้ในการลงทะเบียน
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทประกันภัยเพื่อทำการลงทะเบียนรับความคุ้มครอง